Vår miljöpolicy

”Bjernareds Sågverk producerar sågade trävaror av skogsråvara som till största möjliga andel kommer från miljöanpassade certifierade skogsbruk. Vi verkar för att denna volym ökar. På ett ansvarsfullt sätt fullgör vi våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.”

Bjernared värnar om miljön

Bjernared uppfyller gällande miljölagstiftning samt följer PEFC:s och FSC®:s krav och intentioner. Vår verksamhet bedrivs och utvecklas för att eventuell negativ påverkan på miljön ska minska. Exempel på detta är vår pannanläggning med biobränslepanna som drivs av sågavfallet och som ger oss låga utsläppsnivåer. Vi har även installerat en energidirigent som styr all elproduktion för att hålla nere den totala elförbrukningen. Våra miljöinsatser är en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Vår arbetsmiljöpolicy

• Vi vill att alla ska trivas med sitt jobb, det ska vara roligt att gå till jobbet.
• Vi arbetar ständigt med att förbättra och säkra vår arbetsmiljö, som att minska på olika fysiska moment som kan innebära skador och ohälsa.
• Alla ska känna att de är behövda och har en positiv uppgift i företaget.
• Det är viktigt att vi har ett fortlöpande arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete där lagar och regler utgör en bas för förbättringar.