Ett ambitiöst litet sågverk
med personlig service.

I grunden är vi ett familjeföretag. Det gör att vi värnar om att ha personliga relationer med våra kunder, agenter och leverantörer. Vi försöker sälja direkt till våra kunder med så lite mellanhänder som möjligt. Vår storlek gör att vi kan vara flexibla och snabbt anpassa oss efter våra kunders behov.

Vi har skapat en arbetsplats där våra medarbetare trivs samtidigt som vi byggt upp en rationell produktion, som vi hela tiden fortsätter att utveckla. Varje dag arbetar vi engagerat tillsammans för att producera kvalitetsvirke och leverera det i tid. Vår stora ambition är nöjda kunder som kommer tillbaka.

Bjernareds Sågverks arbetsmiljöpolicy:

  • Vi vill att alla ska trivas med sitt jobb, det ska vara roligt att gå till jobbet.
  • Vi arbetar ständigt med att förbättra och säkra vår arbetsmiljö, som att minska på olika fysiska moment som kan innebära skador och ohälsa.
  • Alla ska känna att de är behövda och har en positiv uppgift i företaget.
  • Det är viktigt att vi har ett fortlöpande arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete där lagar och regler utgör en bas för förbättringar.
Bjernareds Sågverk AB:
Ägare: Stefan Karlsson och Torbjörn Joelsson
Grundat: 1946
Omsättning: ca 80 Mkr
Antal anställda: 15 st
Produktionskapacitet: 22 000 m³ sågad vara
Hyvlerikapacitet: 25 000 m3
Träslag: gran och ek

Vi som jobbar på Bjernaredssågen

An ambitious small sawmill
with personal service.

We are a family business striving to have personal relationships with our customers, agents and suppliers. We try to conduct business directly with our costumers as much as possible. Our company-size allows us to be flexible and quickly adapt to our customers needs.

We believe we have created a plant where people enjoy working and that we have built a rational production line, which we develop continuously. Every day we are engaged together to produce quality timber and deliver it on time. Our major goal is satisfied customers who come back for more business.

Bjernareds Sawmill’s health and safety policy:

  • We want all our employees to feel comfortable with their job; working should be fun.
  • We are constantly working to improve and secure our safety, such as reducing the different physical elements that can lead to injuries and illness.
  • All employees should feel that they are needed and have a positive role in the company.
  • It is important that we continuously keep up the systematic work where laws and regulations provide a basis for improvements in our environment.
Company facts:
Owner: Stefan Karlsson and Torbjörn Joelsson
Turnover: 80 million SEK
Number of employees: 15
Production capacity: 22,000 m³ of sawn timber
Planing capacity: 25 000 m3
Wood Species: whitewood
Under development: oak wood

We at Bjernareds Sawmill