Vi har de rätta miljöcertifieringarna!

Vår miljöpolicy: Bjernareds Sågverk producerar sågade trävaror av skogsråvara som till största möjliga andel kommer från miljöanpassade certifierade skogsbruk. Vi verkar för att denna volym ökar. På ett ansvarsfullt sätt fullgör vi våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Bjernared uppfyller gällande lagstiftning samt följer PEFC’s och FSC®’s krav och intentioner. Så långt som möjligt förvissar vi oss om att råvaran ej kommer från olaglig, eller av samhället icke auktoriserad, avverkning. Eller heller från nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränkts, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

Vår verksamhet bedrivs och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Exempel på detta är vår pannanläggning med biobränslepanna som drivs av sågavfallet och som ger låga utsläppsnivåer. Vi har även installerat en energidirigent som styr all elproduktion för att hålla nere den totala elförbrukningen.

Våra miljöinsatser är en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Alla anställda ska visa personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och följa tillämpliga lagar avseende miljö samt gällande PEFC och FSC® -krav.

Bjernareds Sågverk:

• är certifierade enligt PEFC sedan 2004.
• innehar FSC® -certifikat sedan 2009.
• arbetar med torkat virke enligt certifiering KD 56°c/30 min.
• arbetar målmedvetet med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

miljologgor_se
Hitta alla våra certifikat för nedladdning här.